Interlux

Apie mus

Apie mus

UAB Medita įkurta 1992 m., Vilniuje. Nuo pat durų atvėrimo, ji pasiūlė ir ėmė didinti kokybiškų, efektyvių produktų pirminei sveikatos grandžiai, fizioterapijai bei reabilitacijai asortimentą Lietuvoje.

2017 m. UAB Meditą įsigijo UAB Interlux (tapusi motinine (kontroliuojančiąja) bendrove), kuri taip pat vystė šeimos medicinos priemonių ir technologijų srities pardavimus.

Į UAB Meditos struktūrą sinergiškai integravus buvusį UAB Interlux Šeimos medicinos ir sveikos gyvensenos technologijų padalinį bei jo kuruotą produktų krepšelį, naujasis kompanijos Medita produktų asortimentas tapo dar platesnis, atliepiantis pačius įvairiausius pirminės sveikatos priežiūros grandies, reabilitacijos, veterinarijos, karo medicinos bei kitų sričių specialistų medicinos technologijų, įrangos bei priemonių poreikius.

100 proc. UAB Medita akcijų valdo kontroliuojančioji (motininė) kompanija UAB Interlux.

UAB Medita neturi susijusių, asocijuotų įmonių ar dukterinių kompanijų.

Motininė bendrovė UAB Interlux (www.interlux.lt) organizuoja bei užtikrina Interlux Grupės įmonių, tarp jų ir kompanijos Medita veiklą, įgyvendina marketingo bei personalo funkcijas.

 • Interlux Operacijų centras garantuoja sklandų atskirų grandžių darbą, nuo prekių užsakymo iki jų garantinio aptarnavimo.
 • Tiekimo skyrius atsakingas už laiku ir tinkamais kiekiais užsakomas prekes, kad šių nepritrūktų klientų poreikiams patenkinti.
 • Logistikos padalinys saugiai ir operatyviai, laikydamasis ypač griežtų gabenimo sąlygų instrukcijų, pristato prekes visiems Interlux Grupės įmonių klientams.
 • Aukštąjį techninį išsilavinimą įgiję ir nuolat tarptautiniuose gamintojų mokymuose tobulėjantys Serviso inžinieriai, dedikuoti darbui su konkrečiais prietaisais, geba profesionaliai ir greitai išspręsti pačias sudėtingiausias ir rečiausias įrangos gedimo priežastis.

Interlux Grupės įmonėse dirba arti 100 kvalifikuotų darbuotojų, o UAB Medita pardavimų specialistų kolektyvą sudaro šauni, darbui atsidavusi ir klientų poreikius gerai suprantanti 12 darbuotojų komanda (2021 m. liepos 26 d. duomenimis): 7 vadybininkai, 1 grupės vadovas, 2 asistentės, 1 viešųjų pirkimų specialistė ir vadovas.


UAB Medita, kaip ir viso kitos Interlux Grupės įmonės, yra įsipareigojusi veikti tik etiškai ir skaidriai, nenusižengdama Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms teisės normoms, Jungtinių Tautų Global Compat susitarimo 10-iai principų, tarp jų – kovos su korupcija imperatyvams.

Nuo įsikūrimo 1992 m. jokių korupcinės apraiškos atvejų UAB Medita nebuvo užfiksuota.


Prevencinės antikorupcijos priemonės

Nuo įdarbinimo UAB Medita momento, darbuotojai yra supažindinami su įmonėje veikiančiu Elgesio kodeksu, kuriame išsamiai aprašomos įmonės vertybės, įsipareigojimas veikti skaidriai ir draudžiama bet kokia korupcinio pobūdžio veika. Visi įmonės darbuotojai privalo šio kodekso laikytis. UAB Medita netoleruoja korupcijos jokiomis aplinkybėmis ir jokiame lygmenyje. UAB Medita taip pat vykdo skaidrią mokestinę politiką – moka visus teisės aktų tvarka numatytus mokesčius.

Visi UAB Medita darbuotojai yra pasirašytinai supažindinami su įmonėje galiojančiomis tvarkomis, Elgesio kodeksu, Antikorupcine politika, Atitikties konkurencijos teisės normoms įgyvendinimo instrukcija, – kuriose įtvirtintas ir detaliai aptartas kiekvieno darbuotojo įsipareigojimas veikti sąžiningai, etiškai, nenusižengti įstatymams, nepažeisti konkurencijos teisės normų, laikytis aukščiausių antikorupcinių įsipareigojimų bei pastebėjus bet kokias galimos korupcijos apraiškas, apie jas nedelsiant informuoti savo tiesioginį vadovą bei pranešti Interlux Grupės įmonių skaidrumo ir antikorupcijos kanalu – el. paštu pranesk@interlux.lt.

• UAB Medita Elgesio kodeksas (parsisiųsti Kodeksą)

• UAB Medita Antikorupcinė politika (Parsisiųsti Politiką)


UAB Medita Antikorupcinė politika yra taikoma ir rangovams, subrangovams bei tiekėjams, kurie su šia politika yra supažindinami, pradedant sutartinius santykius.

UAB Medita Antikorupcinė politika be kita ko skelbia apie tvarką, draudžiančią palengvinimo mokesčių mokėjimą.

Kaip skelbiama UAB Medita Antikorupcinėje politikoje, įmonė neremia jokių politinių partijų – politinių partijų, judėjimų ar kitų su politika susijusių susivienijimų rėmimą draudžia UAB Medita Antikorupcijos politika.


Jei paaiškėtų bet kokių su korupcija galimai susijusių veikos apraiškų, UAB Medita darbuotojai yra instruktuoti, jog apie šias apraiškas yra privaloma informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas.

Darbuotojui, pranešančiam apie UAB Medita įmonės vidinės tvarkos pažeidimą, negali grėsti atleidimas, susidorojimas ar kitos neigiamos pasekmės už pranešimą – tai yra įtvirtinta įmonės vidinėse tvarkose, o visi darbuotojai yra apie tai informuoti.

Jokių kitų susijusių su įmone darbuotojų ar agentų, kurie atstovautų UAB Medita veiklą, kompanija neturi.


UAB Medita Elgesio kodekse be kita ko akcentuojamos šios ypatingai svarbios antikorupcinės nuostatos:

• „Lojalumas įmonei pasireiškia per būtinumą informuoti savo tiesioginį vadovą ir bendrovės direktorių apie visus pastebėtus korupcijos ar kitos nusikalstamos veiklos požymių turinčius atvejus. Nelojalūs bendrovei darbuotojai negali dirbti vadovaujantį darbą ar darbą, susijusį su konfidencialia informacija“.

• „Bendrovės darbuotojai, remdamiesi savo kompetencija turi padaryti viską, kad būtų užkirstas kelias bet kokioms korupcijos apraiškoms.“

• „Nė vienas darbuotojas negali nesąžiningu būdu gauti asmeninės naudos. Reikia vengti situacijų, kurioms esant, gali atsirasti darbuotojo atsakomybės bendrovės atžvilgiu ir jo asmeninių interesų konfliktas.“

• „Darbuotojas privalo vengti bet kokių aplinkybių, kurioms esant galėtų būti padaryta žala bendrovės reputacijai ar kitiems materialiems bei nematerialiems bendrovės interesams.“

• „Santykius su konkurentais grindžiame sąžiningumo bei abipusės pagarbos principais. Jei kyla bet kokių nesutarimų ar prieštaravimų atliekant konkurencinius veiksmus, pirmumas visada teikiamas deryboms bei kompromisui. Sąžininga konkurencija yra esminis bendrovės veiklos principas.“

• „Nė vienas darbuotojas negali atlikti jokių mokėjimų, duoti pakišų, siūlyti nesąžiningą finansinę naudą klientams ar kitiems viešąsias funkcijas įgyvendinantiems asmenims, tokiu būdu siekdamas išlaikyti komercinius santykius teikiant paslaugas ar gaunant kitą naudą.“

• „Terminas „nauda” apima dovanas, paskolas, mokestinę naudą, apdovanojimą, pareigas, įdarbinimą, sandorį, paslaugas, palaikymą ir pan. Bendrovės politika neleidžia vadovams ar darbuotojams kurstyti bet kokį naudos gavimą iš klientų, tiekėjų ar bet kokio su bendrovės verslu susijusio asmens. Vadovai ir darbuotojai turi atsisakyti priimti naudą, kuri siūloma dėl jų einamų pareigų, jeigu naudos priėmimas galėtų paveikti jų objektyvumą ar priverstų juos elgtis priešingai bendrovės interesams, ar jeigu to pasekmė būtų skundai dėl šališkumo.“

• „Bendrovės darbuotojams atliekant savo darbines funkcijas griežtai draudžiama priimti bet kokias dovanas, taip pat draudžiama klientams, verslo partneriams, jų atstovams duoti ar iš jų priimti bet kokius pinigus ar sudaryti sutartis už asmeniškai gaunamą atlygį. Bendrovės darbuotojai neturi suteikti klientams, verslo partneriams, valstybės ar savivaldybės, ar viešųjų įstaigų atstovams jokių paslėptų privilegijų.“

• „Darbuotojams griežtai draudžiama klientams, verslo partneriams, valstybės ar savivaldybės, ar viešųjų įstaigų atstovams bei kitiems tretiesiems asmenims, su kuriais bendrovę sieja verslo reikalai, už priimtus ar nepriimtus palankius sprendimus atsilyginti dovanomis bei visų kitų formų nelegaliais mokėjimais, paslaugomis ar kitokiu atlygiu.“

• „Bendrovė niekada nesiekia neteisėtu būdu įgauti verslo pranašumo.“

• „Bendrovės darbuotojas, kuris įtaria, jog jį bet kuris trečiasis asmuo (klientas, kolega ir pan.) stengiasi įtraukti ar panaudoti sudarant neteisėtą sandorį, privalo apie tai pranešti raštu bendrovės vadovui. Kilus abejonėms, darbuotojas turėtų kreiptis į savo tiesioginį vadovą arba teisininką-personalo vadovą dėl patarimo ir nurodymų. Kiekvienas darbuotojas, pastebėjęs galimas korupcijos ar kito nederamo elgesio apraiškas, taip pat gali anonimiškai parašyti elektroninį laišką į el. pašto dėžutę pranesk@interlux.lt.“


UAB Medita periodiškai vykdo Elgesio kodekso ir Antikorupcinės politikos stebėseną – kiekvieną ketvirtį drauge su įmonės komercinių bei strateginių planų peržiūra, kompanijoje vyksta ir elgesio bei etikos normų aptarimas: kompanijos vadovas prezentacijos metu informuoja darbuotojus apie pažangą tvarumo bei antikorupcijos kontekste. Tuomet visų įmonės darbuotojų susirinkimo metu yra diskutuojama dėl tobulinimų įdiegimo ar normų pokyčių.

Darbuotojams apie Elgesio kodekso, Antikorupcijos politikos normas taip pat kasmet yra primenama antikorupcinių mokymų metu, nuolat vykdomų visiems įmonės darbuotojams.


Interesų konfliktų užkardymas

Siekiant palaikyti aukščiausią etikos lygį bei išvengti bet kokių privačių ir viešųjų interesų pažeidimų, visi UAB Medita darbuotojai privalo užpildyti pasirašytinai darbinių ir privačių interesų deklaraciją bei joje nurodyti visus galimus konflikto šaltinius.

UAB Medita darbuotojai privalo nusišalinti nuo procesų, kurie galimai galėtų sumažinti viešųjų pirkimų skaidrumą.

Jei deklaruotoje informacijoje paaiškėtų galimi darbuotojo, jo artimųjų ir institucijos ryšiai ar interesai, tokiam darbuotojui būtų draudžiama kuruoti susijusių pardavimų sritį ar dirbti kitose pareigose, susijusiose su galimu interesų konfliktu.


Antikorupcijos žinios ir mokymai

Kasmet UAB Medita darbuotojų žinios antikorupcijos srityje yra atnaujinamos visiems darbuotojams privalomuose Antikorupciniuose mokymuose, kurių metu profesionalūs lektoriai, teisės srities ekspertai suteikia naujų žinių apie korupcijos sampratą, pasireiškimo būdus, baudžiamąją atsakomybę už korupcines veikas, korupcijos prevencijos priemones bei būtinybę atpažinti galimas korupcines apraiškas bei apie jas pranešti įgaliotus įmonės darbuotojus bei šalies teisėsaugos institucijas.

Naujausi antikorupcijos mokymai įmonėje įvyko 2021 m. balandžio 16 d. Mokymus vedė advokatų kontoros Valiūnas ir partneriai lektoriai. Darbuotojams suteikti mokymų sertifikatai.


Įsipareigojimas veikti skaidriai ir etiškai

Iki šiol (paskutinis atnaujinimas – 2021 m. liepos 26 d.) UAB Medita įmonėje nebuvo užfiksuotas nei vienas darbuotojų Elgesio kodekso pažeidimo atvejis, taip pat negautas nei vienas skundas ar įspėjimas dėl neteisėtos, su įstatymais bei etikos normomis prasilenkiančios veiklos.

UAB Medita ir toliau įsipareigoja laikytis aukščiausių skaidrumo, etiško verslo bei antikorupcijos standartų, palaikyti etiško verslo kultūrą, skaidrius santykius su verslo partneriais ir klientais, skaidrius viešuosius pirkimus, skaidrią darbo užmokesčio, mokesčių mokėjimo politiką, skaidrią ir sąžiningą konkurenciją bei teisinių ir etikos normų laikymąsi.UAB Medita yra įsteigta ir savo veiklą vysto Lietuvos Respublikoje.

Kompanijos pajamos 2020 m. siekė 3,5 mln. Eur.

Kompanijos investicijos į ilgalaikį turtą 2020 m. Lietuvoje siekė 45 000 Eur.Tvarios veiklos filosofija – tai vienintelis teisingas pasirinkimas XXI a. pasaulyje.

Tvarumas – neatsiejama kompanijos MEDITA DNR dalis, mūsų vertybių pagrindas. Kasdienė įmonės veikla remiasi optimaliai sustyguotais procesais, paremtais ISO kokybės vadybos sistemos standartais ir atsakingu požiūriu į darbuotojus, partnerius, klientus ir bendruomenę.Socialinės atsakomybės pažangos ataskaitos

Plačiau apie UAB Medita bei visų Interlux Grupės įmonių socialinės atsakomybės bei tvarumo veiklą kviečiame susipažinti UAB Medita motininės (kontroliuojančios) įmonės Interlux socialinės atsakomybės pažangos ataskaitose, kurios publikuojamos viešai interneto svetainėje: https://www.interlux.lt/lt/tvarumas/

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaitos yra rengiamos ir skelbiamos jau devynerius metus iš eilės, nuo 2013 m.

Ataskaita skirta visiems, suinteresuotiesiems Interlux Grupės įmonių veikla – partneriams, darbuotojams, akcininkams, bendruomenei, organizacijoms ir visiems, norintiems išsamiau susipažinti su įmonių grupės veikla.Pagrindinės UAB Medita tvarumo kryptys:

• SKAIDRI ir atsakinga veikla

• SOCIALIAI ATSAKINGA darbdavystė

• NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI mažinimas

• KORUPCIJOS PREVENCIJA

• SOCIALINIŲ INICIATYVŲ RĖMIMAS sveikatinimo, sveikos gyvensenos, mokslo inovacijų, edukacijos, korupcijos prevencijos, etiško ir atsakingo verslo ugdymo srityse.

UAB Medita bei jos darbuotojai pasisako prieš bet kokius žmogaus teisių pažeidimus, diskriminaciją, smurtą, priekabiavimą, priverstinį bei vaikų darbą, netoleranciją pažiūroms ar gyvenimo būdui, sveikatos padėčiai ar jos būklei.Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

UAB Medita veikiančios Lygių galimybių politikos tikslas – užtikrinti lygias besikreipiančių dėl darbo asmenų ir jau esamų darbuotojų teises, galimybes bei pareigas, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar religijos pagrindu.Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarka

UAB Medita veikiančios Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos tikslas – užtikrinti darbuotojų asmens duomenų saugumą, reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą, užtikrinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių asmens duomenų apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, reguliuoti asmens duomenų tvarkymo procedūras, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, technines ir organizacines duomenų saugumo priemones.

Siekiant efektyviai užtikrinti asmens duomenų apsaugos reikalavimus, Interlux Grupės, kuriai priklauso UAB Medita įmonėse taip pat įsteigta duomenų pasaugos pareigūno pareigybė, kuris pirmiausia padeda visiems Grupės įmonių darbuotojams tinkamai ir maksimaliai užtikrinti visų žmonių teisę į privačių duomenų apsaugą.Tvari, atsakinga darbuotojų motyvacinė sistema

Apklausus darbuotojus, kas labiausiai motyvuoja dirbti UAB Medita ir kitose Interlux Grupės, kuriai priklauso UAB Medita įmonėse, dažniausiai pasikartojantys atsakymai buvo šie:

• Intelektualus, draugiškas ir puikiu humoro jausmu pasižymintis kolektyvas.

• Geras mikroklimatas ir aukšta vertybių sistema.

• Dinamiškas ir įdomus darbo pobūdis.

• Įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą.

• Orientacija į rezultatą.

• Skatinančios motyvacinės priemonės bei įtraukiančios, įdomios „podarbinės“ veiklos su kolektyvu.


Ypatingai daug dėmesio UAB Medita skiria pozityviam, mokymuisi ir tobulėjimui palankiam, pagarbiam ir atsakingam mikroklimatui savo kolektyve kurti.

Visi darbuotojai yra skatinami nuolat tobulėti, kelti kvalifikaciją įvairiuose kvalifikaciniuose ir gebėjimų ugdymo mokymuose.

Taip pat sudarome saugias, orias, ergonomiškas darbo sąlygas, rūpinamės efektyvia darbų sauga. Investuojame į aukščiausios kokybės darbo ir motyvacines priemones.Atsakinga partnerystė

Verslo aplinkoje mes remiamės tvarios plėtros principu, pirmiausia labai daug dėmesio skirdami verslo partnerių pasirinkimui. Atstovaujame tik tvarius, pasaulyje pripažintus gamintojus, kuriančius efektyvius, patikimus, saugius, sertifikuotus, aplinkai draugiškas technologijas ir sprendimus.

Vertiname potencialių partnerių viešai prieinamas tvarumo, atsakingos veiklos ataskaitas, tiekimo grandinę, naudojamų žaliavų ekologiškumą, poveikį aplinkai, produktų sertifikatus, kad šie atitiktų aukščiausius ekologijos, saugumo, efektyvumo standartus.

Taip užtikriname, kad pirminės sveikatos priežiūros, fizioterapijos bei reabilitacijos įstaigas Lietuvoje pasiektų tik kokybiškos, darbuotojams ir pacientams saugios, ergonomiškos, efektyvios medicinos technologijos ir priemonės.

Siekdami tvaraus santykio su partneriais ir socialine aplinka, ruošdami reklaminę vaizdinę, garsinę, elektroninę ir kitokios formos medžiagas užtikriname, kad į išorę transliuojama informacija apie mūsų tiekiamus produktus bei teikiamas paslaugas ar kita komunikuojama informacija būtų tik teisinga, moksliniais įrodymais pagrįsta, neklaidinanti, išsami ir profesionali.Galimybė dalyvauti tvarių organizacijų veikloje

Kaip motininės (kontroliuojančiosios) kompanijos Interlux dukterinė bendrovė, UAB Medita gauna informaciją tvarumo, ekologijos, aplinkos išsaugojimo temomis bei gali dedikuoti darbuotojus bendrų projektų vystymui tvarių organizacijų, kuriose aktyviai veikia motininė kompanija Interlux veikloje:

LAVA – Lietuvos atsakingo verslo asociacija


Asociacija skatina atsakingos veiklos plėtrą įmonėse ir organizacijose, prisideda prie palankių sąlygų kūrimo, siekdama darnaus šalies vystymosi, atstovauja pasaulinėms iniciatyvoms, formuoja atsakingos veiklos kriterijus.

LVK – Lietuvos verslo konfederacija


Lietuvos verslo konfederacija – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija Lietuvoje. LVK yra Tarptautinių prekybos rūmų oficiali atstovė Lietuvoje.

United Nations Global Compact – Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo organizacija


Šios organizacijos narės įsipareigoja nepriekaištingai laikytis 10-ies Pasaulinio susitarimo principų žmogaus ir darbuotojo teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse.

Socialinių iniciatyvų sritys


UAB Medita remia ir prisideda prie socialiai atsakingų iniciatyvų vystymo šiose srityse:

 • Sveikatą stiprinančios, įvairių susirgimų prevencinės iniciatyvos

Pirmiausia rūpinamės savo darbuotojų sveikata – UAB Medita suteikia papildomą sveikatos draudimą, leidžiantį geriau pasirūpinti sveika, subalansuota mityba, ligų prevenciniais tyrimais, o susirgus – padengia didelę dalį gydymo išlaidų. Taip pat įmonė rūpinasi pageidaujančių darbuotojų skiepijimu nuo gripo, prevenciniais tyrimais. UAB Medita darbuotojai vieni pirmųjų buvo paskiepyti nuo covid-19.

Ligų prevencija yra ir viena pagrindinių UAB Medita rėmimo krypčių – esame prisidėję prie Lietuvos diabeto asociacijos šviečiamųjų, edukacinių akcijų, remiame diabetu sergančių vaikų stovyklą. Taip pat prisidedame prie kitų tvarių iniciatyvų, skatinančių žmones rūpintis savo sveikata, aktyviai profilaktiškai tikrintis. • Aktyvų gyvenimo būdą skatinančios iniciatyvos

Sportas yra vienas pagrindinių sveikos gyvensenos elementų, leidžiantis ženkliai prisidėti prie daugelio ligų profilaktikos.

UAB Medita reikalingomis med. priemonėmis parėmė Lietuvos parolimpiečius, o taip pat siekia skatinti savo darbuotojus rinktis aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą, sudarydama sąlygas dalyvauti įvairiuose masiniuose sporto renginiuose, prisidėti prie Interlux Grupės bėgimo komandos ir kitų aktyvių veiklų.
 • Mokslo bei studijų proveržį skatinančios iniciatyvos

UAB Medita skatina mokslo inovacijų vystymą ir siekia prisidėti prie studentų ir jaunųjų mokslininkų tobulinimosi, edukacinių projektų. Pavyzdžiui, UAB Medita remia Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto Studentų mokslinės veiklos tinklo konferencijas.

Gabūs, smalsūs, į geriausius pasiekimus orientuoti medicinos studentai – tai mūsų ateities medicinos pagrindas. Stengiantis prisidėti prie medicinos srities studentų ugdymo, UAB Medita remia ir LSMU Studentų mokslinės draugijos veiklą, įvairius renginius.

Kompanija taip pat esant galimybei prisideda prie Jaunųjų gydytojų asociacijos veiklos, kuri yra viena pagrindinių inovacijų, naujos kultūros gairių Lietuvos medicinoje nešėja. Pavyzdžiui, UAB Medita skyrė paramą šios asociacijos renginiui „Transform“ organizuoti, kuriame progresyvi ir sąmoninga jaunųjų gydytojų bendruomenė mokėsi ir diskutavo apie į pacientą orientuotą sveikatos kultūrą.

 

  

 

2020 m. UAB Medita tvarių iniciatyvų rėmimui skyrė 0.53 proc. uždirbtų pajamų.Aplinkos apsauga

Savo kasdienėje ūkinėje veikloje, valdydami ofiso patalpas, rinkdamiesi darbinio transporto alternatyvas bei tvarkydami atliekas, kasmet daugiau dėmesio skiriame neigiamo poveikio aplinkai mažinimui, kad prisidėtume prie oro bei aplinkos taršos mažinimo, pristabdytume klimato kaitą, išsaugotume sveikesnę aplinką.

Gamtinių išteklių tausojimas išlieka prioritetiniu UAB Medita aplinkosaugos tikslu.

UAB Medita taip pat užtikrina, kad visų įmonės parduodamų prekių pakuotės būtų perdirbamos.

Rinkdamiesi tiekėjus ir partnerius, vadovaujamės patvirtinta procedūra, kurios tikslas – įvertinti tiek potencialaus partnerio tvarumą, tiek galimą poveikį aplinkai. Siekiame bendradarbiauti tik su socialiai atsakingomis, tvariomis, netaršiomis kompanijomis.

Laikydamiesi tvarios, socialiai atsakingos verslo vystymo praktikos, skatiname ir darbuotojus domėtis socialiai atsakingomis veiklomis, palaikome bendruomeniškumą ir atsakingą, į pažeidžiamiausių visuomenės narių gerbūvį nukreiptą pagalbą, rėmimą ar labdarystę.UAB Medita sertifikuota pagal kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 bei aplinkosaugos vadybos sistemos ISO 14001:2015 standartus, ir tai rodo, kad įmonė veikia nuolat tobulindama paslaugų kokybę bei rūpinasi aplinkosauga.

Sertifikacinį auditą atliko Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch, kuris patvirtina, kad įvertino organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemos ir ISO 14001:2015 aplinkosaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus.

Sertifikavimo sritys: chirurgijos, terapijos, šeimos medicinos, diagnostikos, fizioterapijos, reabilitacijos įrangos ir sveikos gyvensenos priemonių prekyba, diegimas, aptarnavimas, techninė priežiūra; susiję vartotojų mokymai.


MEDITA - tai praktiškiausias Jūsų pasirinkimas, ieškant kokybiškos ir modernios medicinos įrangos šeimos gydytojo kabinetui ar pirminės sveikatos priežiūros įstaigai, fizioterapijos ar medicininės reabilitacijos centrui, ligoninei, veterinarijos klinikai. Turime ypatingai platų asortimentą, atstovaujame žymiausius pasaulinio lygmens gamintojus ir kvalifikuotą personalą, tad patarsime ir padėsime išsirinkti labiausiai Jūsų poreikius atitinkančius produktus.

Per beveik tris veiklos dešimtmečius, nuo 1992 m. pelnėme klientų bei tiekėjų pasitikėjimą. Aptarnaujame didelę dalį šeimos gydytojų kabinetų ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigų Lietuvoje, atstovaujame inovatyvumu, saugiais ir patikimais produktais garsėjančius medicininės įrangos tiekėjus, kaip Physiomed ElektromeizinRudolf Riester GmbHMarsden GroupSOMNOmedicsMerivaaraPromotalEcoposturalVyaire MedicalDr.MachFazziniMedical ECONET, ArkrayBoditechOrpheeDrucker DiagnosticsAbaxisNatumin PharmaHerbamedicusOtosan ir daugelį kitų žymių pasaulinio lygmens gamintojų.

Kviečiame užsukti į MEDITOS parduotuvę Santaros miestelyje

Medikus ir sveiką gyvenimo būdą besirenkančius žmones kviečiame užsukti į mūsų parduotuvę, įsikūrusią pačiame Santaros klinikų miestelio centre (P. Baublio g. 2A).

Čia rasite visko, ko gali prireikti medicinos personalui, pacientams ir besirūpinantiems savo bei artimųjų sveikata ir gerove. Tai medicininiai rūbai ir avalynė, medicinos technika, maisto papildai, sveika kosmetika, produktai pirmai pagalbai, higienai, sportui, vaikams, kelionėms, sergantiems diabetu, šeimos planavimui, slaugai, savikontrolei ir daugybė kitų. O dovanų kuponai leis dovaną išsirinkti pačiam.

MEDITA konferencijų salė

Jei ketinate organizuoti renginį ir norėtumėte jaukios erdvės su visa reikalinga įranga bei virtuvėle - siūlome išsinuomoti naujai įrengtą, greta parduotuvės esančią MEDITA konferencijų salę. Šiuolaikiškas, jaukus, komfortiškas interjeras sukurtas nedidelėms konferencijoms, mokymams, seminarams, posėdžiams ir susitikimams su kolegomis, klientais ar verslo partneriais. Moderni įranga ir priemonės, universalus pagrindinės erdvės pritaikymas.

Mes atrenkame tai, kas sveika, saugu, inovatyvu ir patikima.

MEDITA - Jūsų partneris medicinai.

Transparency International tyrimas: Medita – tarp TOP3 skaidriausių tiekėjų

Kaip skelbiama 2021 m. lapkričio 24 d. Transparency International Lietuvos skyriaus (TILS) publikuotame pranešime apie medicinos srities įmonių skaidrumo tyrimą, dvi Interlux įmonių grupei priklausančios kompanijos – UAB Medita ir UAB Laborama  įvertintos kaip vienos skaidriausių įmonių.

Tyrimo metu vertinta iš viso 40 įmonių. UAB Medita šimto balų vertinimo skalėje surinko 86 balus ir pateko į geriausią įvertinimą pelniusių įmonių TOP trejetuką.

Aukščiausią balų skaičių surinkusios įmonės ne tik pateikia daugiausia informacijos apie savo veiklą viešojoje erdvėje, bet ir vykdo sąžiningą ir etišką veiklą, yra įsidiegusios korupcijos prevencijos taisykles bei tvarkas, deramo ir tvaraus įmonės darbuotojų elgesio kodeksus. Taip pat užtikrina minėtų taisyklių laikymosi mechanizmus.

Šios kompanijos taip pat išsiskiria skaidria ir vieša organizacine struktūra, deklaruoja savo veiklą visuomenėje, vysto socialiai atsakingas iniciatyvas.

Įmonės buvo vertinama pagal tris kriterijų grupes:

 • sąžiningumo politikos,
 • organizacinio skaidrumo,
 • finansinio skaidrumo.

Šis vertinimas atliktas remiantis didžiausių Lietuvoje veikiančių įmonių skaidrumo vertinimo metodologija.

Trečdalis (12 iš 40) įmonių skelbia bent dalį šios informacijos. Du trečdaliai įmonių (28 iš 40) surinko po 0 balų.

Plačiau apie tyrimą: https://www.transparency.lt/covid-19-pirkimai-tiekejai/

Veiklos kryptys

 • Šeimos medicinos (PASP) įranga
 • Fizioterapinė ir reabilitacinė įranga
 • Diagnostinė įranga
 • Laboratorinė įranga
 • Medicininiai baldai
 • Veterinarijos kabinetų įranga
 • Didmeninė ir mažmeninė prekyba sveikos gyvensenos produktais
 • Medicininiai rūbai ir avalynė
 • Medicininės įrangos instaliavimas ir apmokymai
 • Medicininės įrangos profilaktika, garantinė ir pogarantinė priežiūra
 • Medicininės įrangos nuoma
 • Konferencijų salės nuoma